logo školy
logo Ústecký kraj

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY,
ÚSTÍ NAD LABEM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PAŘÍŽSKÁ 1670/15, ÚSTÍ NAD LABEM

OFFICE 365

EduPage

E-LEARNING

NOVÝ E-LEARNING

Projekty

Erasmus+ 2023

Projekt Erasmus+ pod záštitou Evropské unie směrovaný na prohloubení odborného vzdělávání byl ve školním roce 2022-2023 realizován formou odborných stáží, stínování a jazykových kurzů. Díky 7leté akreditaci, kterou naše organizace získala, můžeme do roku 2027 vysílat nejen žáky ale i pracovníky do zahraničí ke výše zmíněným aktivitám.

Projekt Erasmus+ více informací

Erasmus+

Národní plán obnovy - doučování

Projekt vyhlášený MŠMT reaguje na deficit vzdělávání způsobený u některých žáků distanční výukou v časech pandemie covid-19. Poskytuje prostředky na doučování žáků. Jedná se o implementaci "Reformy 3.2.3 Doučování" prostřednictvím Národního plánu obnovy.

V rámci projektu žákům poskytujeme podporu formou doučování. Jedná se o skupinové i individuální doučování. Je poskytováno především žákům, kteří mají problémy s prospěchem, ale nabízíme ho i talentovaným žákům, které výrazně zasáhlo období distanční výuky.

Období: 1. 9. 2021 - 31. 12. 2022

Výše dotace: 156 775 Kč

Období: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

Výše dotace: 111 840 Kč

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

OPJAK

DofE

Program vévody z Edinburghu spočívá v tom, že se žáci pravidelně věnují aktivitám ze tří oblastí, každé z nich 1 hodinu týdně. Oblasti DofE jsou pohyb, dovednost a dobrovolnictví. U každé aktivity si stanoví určitý cíl, který je bude motivovat a posouvat dál. Na závěr absolvují týmovou expedici v přírodě. Celou svou cestu programem zaznamenávají do online aplikace, a když potřebují pomoc, májí k dispozici vedoucího, který jim poradí.


Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2), reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2), reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt je zaměřen na realizaci opatření v návaznosti na Krajský akční plán 2 a na schválenou Školskou inkluzivní koncepci Ústeckého kraje s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl žáků se SVP vč. žáků nadaných.

Projekt řeší problematiku předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, které jsou vzhledem ke struktuře obyvatelstva a počtu sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji značným problémem. Soustřeďuje se na problematiku společného vzdělávání, tak aby docházelo nejen k rozvoji žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vč. žáků nadaných a jejich začlenění do školního prostředí, ale zároveň chce podpořit i pedagogické pracovníky v jejich odbornosti a metodickém vedení jak žáků se SVP, tak i nadaných žáků.

Cílem projektu je podpořit pedagogické pracovníky v rozvoji vědomostí, znalostí a kompetencí zaměřených na společné vzdělávání, zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl dětí a žáků se SVP vč. žáků nadaných, podpořit žáky se SVP v komunikačních dovednostech. Dále projekt cílí na propojení vzdělávání s provázaností na trh práce (oblast kariérového poradenství), zmonitorování hlavních příčiny předčasných odchodů ze vzdělávání a snížení jejich množství. Cílem projektu je také zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit škol jednotkovými náklady naplňujících opatření definovaná v krajském akčním plánu a školním akčním plánu.

Aktivity projektu

  • Řízení projektu
  • Rozvoj kariérového poradenství
  • Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
  • Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
  • Šablony SŠ a VOŠ III (Podpora škol formou jednotkových nákladů)

Podrobné informace o projektu a jednotlivých klíčových aktivitách včetně realizovaných a plánovaných akcí naleznete zde: https://rskuk.cz/podpora-uspesnosti-ve-vzdelavani-v-usteckem-kraji-uk-ikap-b2


Rozvoj esenciálních myšlenkových dovedností v demokratické společnosti

Šablony II OAULPAR

Programové období: 2014 - 2020

Operační program: IROP

Předmětem projektu jsou stavební úpravy 2 odborných učeben přírodních věd a jejich vybavení moderní audiovizuální technikou. Učebny budou sloužit pro výuku matematiky/fyziky a chemie/biologie žákům oborů 63-41-M/02 Obchodní akademie a 78-42-M/02 Ekonomické lyceum. Projekt pomůže výrazně zkvalitnit výuku těchto předmětů. Projekt zároveň obsahuje řešení bezbariérovosti školy - v rámci projektu bude pořízen schodolez, který zpřístupní handicapovaným žákům všechny 3 patra školní budovy.

Odborné učebny projekt

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Pařížská 1670/15, 400 01 Ústí nad Labem-centrum

tel.: 475 316 811, IČO: 44556969
e-mail: skola@oaulpar.cz

Identifikátor datové schránky: t5vtd7e

Profil zadavatele