logo školy
logo Ústecký kraj

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY,
ÚSTÍ NAD LABEM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PAŘÍŽSKÁ 1670/15, ÚSTÍ NAD LABEM

OFFICE 365

EduPage

E-LEARNING

NOVÝ E-LEARNING

Školní poradenské pracoviště

Naše priority

  1. vytváření příznivého společenského klimatu ve škole
  2. prevence sociálně patologických jevů
  3. pomoc při výskytu problému, spolupráce s příslušnými odborníky
  4. povzbuzování žáků při případných neúspěších, posilování motivace k učení a vhodným aktivitám
  5. podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
  6. spolupráce se zákonnými zástupci žáků a školskými poradenskými zařízeními
  7. podpora volby další studijní cesty v ČR i v zahraničí, spolupráce s VŠ, ZŠ
  8. uplatnitelnost absolventů na trhu práce, spolupráce se zaměstnavateli a úřady práce
  9. poskytování konzultací žákům, učitelům a výchovným poradcům ZŠ
  10. propagace školy široké veřejnosti

Členové týmu ŠPP

Mgr. Václava Marcínová
vedoucí ŠPP, metodik prevence, speciální pedagog

Kontakt: marcinova@oaulpar.cz
Konzultace: dle individuální dohody
Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem, č. dv. 113
Kompetence: poradenské, metodické, informační činnosti a konzultace zaměřené na práci s žáky, kterým byla schválena podpůrná opatření, tvorba plánů pedagogické podpory žákům s potřebou nápravy v českém jazyce, spolupráce s výchovnými poradci při tvorbě podpůrných opatření, administrativa

Mgr. Šárka Hefertová
metodik prevence, koordinátor školního parlamentu

Kontakt: hefertova@oaulpar.cz
Konzultace: dle individuální dohody
Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem, č. dv. 216
Kompetence: metodické, koordinační, informační a poradenské činnosti týkající se sociálně patologických jevů (záškoláctví, šikany, závislostí apod.), zajištění činnosti školního parlamentu

Mgr. Kateřina Hlatká
výchovný poradce pro 1. a 2. ročníky

Kontakt: hlatka@oaulpar.cz
Konzultace: dle individuální dohody
Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem, č. dv. 201
Kompetence: poradenské, metodické, informační činnosti zaměřené na problematiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, konzultant pro školská poradenská zařízení, administrativa

Mgr. Jitka Burdová
výchovný poradce pro 3. a 4. ročníky

Kontakt: burdova@oaulpar.cz
Konzultace: dle individuální dohody
Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem, č. dv. 216
Kompetence: poradenské, metodické a informační činnosti zaměřené na problematiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, konzultant pro školská poradenská zařízení, administrativa

Ing. Radka Mládková
kariérový poradce

Kontakt: mladkova@oaulpar.cz
Konzultace: dle individuální dohody
Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem, č. dv. 301
Kompetence: kariérové poradenství, zajištění propagačních materiálů, prezentace školy na veletrzích SŠ, DOD, spolupráce s VŠ, ZŠ, zajištění Europassů, kontrola přihlášek VŠ, spolupráce s ÚP ČR, sledování uplatnění absolventů

Ing. Alena Jonáková
koordinátor spolupráce se zaměstnavateli

Kontakt: jonakova@oaulpar.cz
Konzultace: dle individuální dohody
Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem, č. dv. 301
Kompetence: zajišťování exkurzí, spolupráce s Hospodářskou komorou, kontaktování firem, spolupráce se sociálními partnery, příprava a realizace odborných praxí

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Pařížská 1670/15, 400 01 Ústí nad Labem-centrum

tel.: 475 316 811, IČO: 44556969
e-mail: skola@oaulpar.cz

Identifikátor datové schránky: t5vtd7e

Profil zadavatele